Kişisel Verileri Koruma

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

T.C. Anayasası’nın 20’nci maddesine dayanarak hazırlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır),

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla MATFEN SAĞLIK İNŞAAT YAY. TİC. LTD. ŞTİ (“MATFEN”) tarafından, KVK Kanunu uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

KVKK kapsamında siz değerli velilerimiz, öğrencilerimiz, mezunlarımız, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve kurumumuz ile ilişkisi olan tüm kişilere ait kişisel bilgiler usulüne uygun olarak korunmaktadır. Tarafımıza iletmiş olduğunuz yahut tarafımızca edinilen kişisel verilerinizin, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rızanız veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerinizin işlenmediğini/üçüncü kişilere aktarılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

MATFEN’in işbu Aydınlatma Metni’nde farklı zamanlarda değişiklik/güncelleme yapması mümkündür. Aydınlatma Metninin güncel versiyonuna mevcut web adresi üzerinden her zaman ulaşılabilir.

KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla; işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz öğrencimize ve sizlere ait kişisel verilerin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; bilgileriniz kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nin öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’de sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

Kişisel verileriniz, başta kimlik bilgileri olmak üzere, IP, adres, telefon, e-posta adresleri gibi iletişim bilgileri; araç ve plaka bilgileri; aile durum bilgileri; iş unvanı, meslek ve iş yeri bilgileri; not bilgileri, eğitim düzeyi bilgileri ve fotoğraf, görüntü gibi bilgileri ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta veya yazılı başvuru gibi kanallar aracılığıyla toplanabilir. Veriler yasal sürelere tabi olarak kendi veri tabanlarımızda tutulmakta, bulut ortamına aktarılmamaktadır.

Bu kapsamda;

  • Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız hakkında ayrıntılı bilgi alma,
  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,
  • Kişisel verinin işlenme amacını ve bu amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan 3. kişileri öğrenme,
  • Kişisel veriler eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep etme,
  • Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteme,
  • Aktarım yapılan 3. kişilere kişisel verilerin düzeltilmesinin, silinmesinin iletilmesini talep etme,
  • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, MATFEN Eğitim Kurumları Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Kurumumuza iletebilirsiniz.